17 czerwca, 2024
2 listopada, 2023

Po tej stronie Życia, stali na straży Życia… Módlmy się za zmarłych obrońców życia i rodziny

(Fot. CŻiR)

Dziś Dzień Zaduszny – nasze kroki kierujemy na groby bliskich i przyjaciół, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Wspomnijmy w modlitwie także tych, którzy swoje życie poświęcili w służbie obrony życia i rodziny. Ta lista jest znacznie dłuższa, ale przypomnijmy choćby niektórych…

Świeccy i duchowni, lekarze, politycy i społecznicy. Choć różniły ich tytuły i godności, to łączyło umiłowanie życia, świadomość godności małżeństwa i opartej na jego mocnym fundamencie rodziny. Zasługują na naszą pamięć i modlitewną wdzięczność. I z pewnością liczą na to, że wśród rodaków nie zabraknie kontynuatorów rozpoczętej przez nich misji…

Teresa Strzembosz (1930-1979) – urodzona jako jedno z trojaczków, miała braci: Adama, prawnika, profesora KUL, I prezesa Sądu Najwyższego i przewodniczącego Trybunału Stanu, oraz Tomasza Romualda (zm.2004), historyka, profesora KUL, Inst. Historii i Inst. Studiów Politycznych PAN. Po uchwaleniu przez Sejm PRL w r. 1956 ustawy dopuszczającej przerywanie ciąży zainicjowała duszpasterstwo służby zdrowia dla ratowania życia dzieci zagrożonych aborcją i krzewienia wiedzy o naturalnym planowaniu rodziny. 2.XII t.r. zorganizowała ogólnopolską pielgrzymkę służby zdrowia na Jasną Górę, w czasie której prymas Stefan Wyszyński wygłosił pierwsze, po wyjściu z więzienia, kazanie. W Warszawie, Laskach i Izabelinie oraz Otwocku, a potem na stałe w Częstochowie organizowała rekolekcje zamknięte dla lekarzy, położnych i pielęgniarek. Krajowa instruktorka poradnictwa rodzinnego oraz członek Komisji ds. Apostolstwa Świeckich. Po ogłoszeniu w r. 1968 przez papieża Pawła VI encykliki „Humanae vitae” przyczyniła się do uchwalenia 12 II 1969 w Krakowie przez 113 Konferencję Episkopatu Polski „Pierwszej Instrukcji Episkopatu Polski dla duchowieństwa o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin”. Efektem jej działań było funkcjonowanie w 1970 sieci 800 poradni rodzinnych w 23 (na 25) diecezjach polskich; placówki te zatrudniały ok. 3500 doradców. Jej imieniem nazwano Dom Samotnej Matki w Chyliczkach. 

Włodzimierz Fijałkowski (1917-2003) – lekarz, ginekolog-położnik, wzór lekarza chrześcijańskiego. Żołnierz podziemia w czasie II Wojny Światowej i więzień obozów koncentracyjnych. Najbardziej znany jako Ojciec polskich Szkół Rodzenia i autor książek o tej tematyce. Ojciec NPR w Polsce. Działał w następujących w organizacjach: Międzynarodowej Federacji dla Promocji Życia Rodzinnego (International Federation for Family Life Promotion – której nasze Stowarzyszenie było członkiem), Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii i Medycyny Pre- i Perinatalnej (w latach 1978-1986 był członkiem Zarządu) oraz Radzie Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL. Od powołania w 1994 r. Profesor był członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Życia. Był również członkiem zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika “Naturalne Planowanie Rodziny” wydawanego przez fundację Pro Humana Vita w Krakowie. Za swoje zaangażowanie odznaczony wieloma nagrodami świeckimi i kościelnymi, z czego największą jest wręczony w 1991 r. medal “Pro Ecclesia et Pontificae” oraz Krzyż Komandorski św. Grzegorza Wielkiego z Gwiazdą przyznane przez Jana Pawła II. 

Abp Kazimierz Majdański (1916-2007) – od 1969 r. podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, prowadząc wykłady w zakresie teologii znaków czasu, teologii małżeństwa i rodziny, nauk o rodzinie. Na początku lat 70. przygotował projekt Instytutu Teologii Pastoralnej. Następnie opracował program dla założonego 29 kwietnia 1975 r. interdyscyplinarnego Instytutu Studiów nad Rodziną ATK, pierwszej tego rodzaju placówki naukowej; do 1993 był jego dyrektorem i przewodniczącym rady naukowej. Dzięki jego staraniom, w oparciu o doświadczenia Instytutu został oficjalne uznany w programie studiów wyższych w Polsce kierunek „nauki o rodzinie”. W 1980 r. – powołany przez Papieża Jana Pawła II na wiceprzewodniczącego i sekretarza Watykańskiego Komitetu ds. Rodziny – kierował przygotowaniami Synodu Biskupów o rodzinie 1980 r.; brał aktywny udział w jego pracach, a następnie w utworzeniu nowego dykasterium watykańskiego: Papieskiej Rady ds. Rodziny, w latach 1981-1993 był członkiem jej prezydium. W 1986 r. założył Instytut Świecki Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, oddany posłudze rodzinom. Troszczył się o obecność w diecezji i rozwój ruchów i wspólnot służących formacji katolików świeckich. Utworzył Diecezjalny Dom Rekolekcyjny. Stworzył Dom Matki Samotnej i powołał parafialne grupy „Miłosiernych wobec najmniejszych”. 

Artur Górski, poseł (1970-2016) – od 2005 roku nieprzerwanie piastujący mandat posła Prawa i Sprawiedliwości. Przed rozpoczęciem aktywności politycznej był dziennikarzem i działaczem katolickim.  Był wielkim zwolennikiem obrony życia, opowiadał się za zmianą tzw. „kompromisu aborcyjnego”.

Będziemy się starali nie tylko bronić w przepisach prawa i dawać świadectwo obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, ale także zajmiemy się duchową i materialną kondycją polskich rodzin – mówił poseł Górski.  Jako katolicy musimy wychodzić z inicjatywami w życiu publicznym, ale też jeśli będą się pojawiać inicjatywy wrogie życiu ludzkiemu i rodzinie to będziemy się starali występować przeciwko nim i w Sejmie bronić wartości chrześcijańskich.

Dr inż. Antoni Zięba (1948-2018) – Absolwent Politechniki Krakowskiej; dr inż. budownictwa. W latach 1971 – r. pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki w Krakowie. Współzałożyciel w 1980 r. Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, a także współorganizator dwóch Narodowych Marszy w Obronie Życia (1996 r.); inicjator i współorganizator od roku 1981 corocznej pielgrzymki obrońców życia na Jasną Górę. Współzałożyciel w 2007 r. Światowej Krucjaty Modlitwy za Życie – World Prayer for Life. Autor licznych artykułów w dziedzinie ochrony życia dziecka poczętego. Współzałożyciel i redaktor Tygodnika Rodzin katolickich „Źródło” (od 1992 r.); dwutygodnika młodzieży katolickiej ”Nasza Droga”;  miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”; redaktor naczelny „Zeszytów Problemowych Służba Życiu”, a także współzałożyciel takich periodyków jak: „Nasza Arka”, „Cuda i Łaski Boże”. Współwydawca tygodników dla dzieci „Jaś” i „Dominik”. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”; wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. 

Teresa Kramarek (1928-2018) – lekarz ginekolog położnik, ma bogate doświadczenie w poradnictwie w zakresie naturalnego planowania rodziny, któremu poświęciła większość swojej praktyki zawodowej i naukowego zaangażowania, autorka polskiej metody rozpoznawania płodności. Ponad 20 lat pracowała w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu. Jednocześnie zajęła się szkoleniem instruktorek w zakresie naturalnego planowania rodziny na kursach diecezjalnych. Uczestniczyła także w spotkaniach z lekarzami, prowadzącymi poradnictwo na temat naturalnego planowania rodziny.

Paweł Król (1974-2021) – założyciel i dyrektor Wydawnictwa Rubikon; syn Teresy Król, twórczyni i autorki programów, środowiska i podręczników Wychowania do Życia w Rodzinie. W “Rubikonie” wydawał programy, podręczniki i filmy, z których od wielu lat korzystają nauczyciele Wychowania do Życia w Rodzinie w całej Polsce i poza naszymi granicami. Na pierwszym miejscu stawiał idee, dobro człowieka, dobro rodziny. Był liderem aktywnie angażującym się w wiele inicjatyw prorodzinnych. Bardzo na sercu leżało mu prawidłowe formowanie polskich dzieci i młodzieży w zakresie ochrony rodziny i życia. Promował także naturalne metody rozpoznawania płodności. Nie eksponując siebie, potrafił zrobić niezwykle dużo oraz zachęcić innych do wspierania działalności prorodzinnej i pro-life.

Lucyna Wiśniewska (1955-2022) – lekarz medycyny, uzyskała specjalizację drugiego stopnia w zakresie neurologii i organizacji ochrony zdrowia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu. Bezgranicznie oddana rodzinie, pacjentom jako lekarka i mieszkańcom Ziemi Radomskiej jako społecznik i polityk.

Zawsze najważniejszą dla nas kwestią była ochrona życia – mówiła, jako wiceprezes Prawicy RP, pełnomocnik Okręgu Radomskiego. – Zawsze trzeba patrzeć na aktualne tematy, ale są pewne wartości niezmienne, ponadczasowe tak jak ochrona życia. Mówi się, że w Polsce nie ma kary śmierci. A aborcja czym jest, jak nie karą śmierci? Mamy nadzieję, że w politykach znajdzie się odwaga, by zaostrzyć przepisy w tym zakresie.

Ks. prał. Franciszek Płonka (1941-2023) – kapłan, najpierw archidiecezji krakowskiej, a następnie diecezji bielsko-żywieckiej. Niezwykle oddany duszpasterz i wielki przyjaciel rodzin, zaangażowany w sprawy obrony życia. Zorganizował duszpasterstwo rodzin. Dzięki jego zaangażowaniu powstało Studium Teologii Rodziny i Dom Samotnej Matki, a także okno życia i wiele innych wspaniałych dzieł: Fundusz Obrony Życia, Adopcja Miłości, Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny, spotkania małżeńskie, Diecezjalna Poradnia Rodzinna, Dzieło Duchowej Adopcji, Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych.

Dr Jerzy Umiastowski (1933-2023) –przewodniczący Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Lekarskiej i współautor polskiego Kodeksu Etyki Lekarskiej; lekarz i społecznik znany m.in. z postawy zaangażowania w poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Postawa ta była widoczna w jego codziennej działalności, m.in. w zaangażowaniu na rzecz opracowania polskiego Kodeksu Etyki Lekarskiej czy w pracach Papieskiej Akademii Pro-Vita w Watykanie. Wzór życzliwego człowieka i lekarza, głoszącego ponadkonfesyjną prawdę o prawach człowieka, w tym szczególnie prawa do życia i rozwoju od poczęcia.

Andrzej (1923-1920) i Wanda Półtawscy (1921-1923) – on – profesor filozofii; ona – dr nauk medycznych, psychiatra. Oboje naznaczeni trudnymi przeżyciami okresu wojny i okupacji. On był żołnierzem AK, powstańcem warszawskim, więźniem obozu jenieckiego koło Magdeburga. Ona, aresztowana za działalność w harcerstwie i konspiracji, przeszła przez piekło KL Ravensbrück. Obydwoje działali na rzecz rodziny, m.in. w Papieskiej Radzie ds. Rodziny w Watykanie i Akademii Pro Vita. Przyjaciele św. Jana Pawła II, kontynuatorzy jego nauczania nt. chrześcijańskiej antropologii i ludzkiej miłości. W 2013 roku państwo Półtawscy otrzymali nagrodę Feniks za „Księgę Życia”, w tym za wysiłek włożony w obronę wartości i godności życia. Kapituła nagrody podkreśliła, że Wanda i Andrzej Półtawscy „w swej aktywności naukowo-badawczej, niezaniedbującej porządku rodzinnego, w otwarciu na innych, stworzyli personalistyczny model małżeńskiej wspólnoty”.

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.

MZ/dsmchyliczki.pl, psnnpr.com, isnarakm.pl, ekai.pl, gov.pl

Udostępnij

Spodobał Ci się ten artykuł? Wesprzyj działanie naszego portalu swoim datkiem.

Wybierz kwotę
inna kwota
Wesprzyj portal

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Liczba komentarzy : 0

Polityka prywatności i plików cookies

© Centrum Życia i Rodziny 2023